International Scholarship

International Scholarship

Western University
Western University

Western University

London CA, Ontario, Canada

Đại học Western University là trường đại học công lập tọa lạc tại thành phố London, tỉnh bang Ontario, Canada. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western University
Tên chương trình học bổng International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,000

Số lượng 50

Điều kiện tóm tắt
GPA 90% trở lên

Học bổng khác của trường

Western University Cấp học Điều kiện Western University

Provosts International Admission Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên

Presidents International Admission Scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên

Western Admission Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

GPA 90-91,9%

Western Scholarship of Distinction

Giá trị: $3,500

Cử nhân

GPA 92-100%

Western Scholarship of Excellence

Giá trị: $8,000

Cử nhân

GPA 250 học sinh xuất sắc GPA tính từ cao đến thấp

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Partial scholarships

Giá trị: 25% - 50% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Ryerson University Cấp học Điều kiện Ryerson University

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $12,000

Cử nhân

GPA 95+

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

Automatic Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Phải accept offer và pay first fee instalment

Baylor University, USA Cấp học Điều kiện Baylor University, USA

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Saint Louis University (SLU), USA Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU), USA

Martin Luther King Jr. Scholarship

Giá trị: $13,000 per year minimum when combined with merit

Cử nhân

GPA 3.25+

1130+ SAT / 23+ ACT / Separate application

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Cử nhân

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

Master of Pharmacy Scholarship

Giá trị: $30,000

Thạc sĩ